Executive Committee

 

Past Presidents

 • Ashesh Agrawal (2017)
 • Rakesh Arora (2016)
 • Pratibha Gupta (2015)
 • Vinit Mishra (2014)
 • Srinivas Katragadda (2013)
 • Ravi Swaminathan (2012)
 • Hyacinth Dey (2011)
 • Ravi Ravikumar (2010)
 • Rakesh Gupta (2009)
 • Bhanu Raghavan (2008)
 • Hemant Garg (2007)
 • Ashwin Rao (2006)
 • Raj Singh (2005)
 • Bhanu Raghavan (2004)
 • Krishna Sharma (2003)
 • Inder Khera (2002)
 • Late Govind Patel (2001)
 • Alok Khare (2000)
 • Raghava Gowda (1999)
 • Madhu Parekh (1998)
 • Ranga Raghavan (1997)
 • Rajv Malhotra (1996)
 • Thiru Veerabadran (1995)
 • Late Jyotsna Kamdar (1994)
 • Sunder Bhatla (1993)
 • Late Rai Pujara (1992)
 • Vraj Chauhan (1991)
 • Vraj Chauhan (1990)
 • Kailash Mehta (1989)
 • Indira Mediratta (1988)
 • Rupak Shah (1987)
 • Ram Ramachandran (1986)
 • Satyendra Gupta (1985)
 • Dolat Desai (1984)
 • Jyothi Singri (1983)
 • Romesh Chitkara (1982)
 • Manu Doshi (1981)
 • Surendra Singhvi (1980)
 • Gaurang Desai (1979)
 • Yudh Vir Rajput (1978)
 • Virendra Sharma (1977)
 • Late Satish Jandial (1976)
 • Mina Patel and K Menon (1975)
 • Indra Rajput (1974)
 • Indra Rajput (1973)
 • Girish Dubey (1972)
 • Pandu Baliga (1971)
 • E. Thomas (1970)
 • Late K. S Nagraja (1969)
 • Atamjit Singh (1968)
 • Raghu Bharadwaj (1967)